Úvod
 • Ubytování
 • Svatby Prohlídka Kontakt
  vlajka vlajka vlajka
  nadpis


  Obchodní podmínky


  1. Všeobecná ustanovení

  1.1. Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.

  1.2. Smluvními stranami jsou Panatran spol. s.r.o. IČ 47118393 jako provozovatel penzionu Jemčina (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

  1.3. Službami provozovatele jsou rekreační pobyty(ubytování v penzionu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem  a služby klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách nebo stránkách zprostředkovatele ubytování.

  1.4. Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky - uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Využíváním služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

  1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

  2. Časové vymezení

  Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením řádně vyplněné objednávky pobytu zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. 13 00 až 18 00 hodin, pokud se jedná o fyzickou osobu (za neplnoleté děti podepisuje přihlášku zákonný zástupce), resp. potvrzením písemné objednávky podepsané oprávněným zástupcem, pokud se jedná o právnickou osobu, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10 00 hodin dne odjezdu  uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací. Provozní doba recepce je od 10 00 do 18 00 hodin.

  3. Objednání pobytu

  Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.jemcinazamek.cz, e-mailem: info@jemcinazamek.cz . V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 24 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty (potvrzení pobytu, zálohovou fakturu). Ty mu budou okamžitě zaslány poštou (v elektronické podobě).Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele. V případu využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel. Ostatní smluvní podmínky se řídí smluvními podmínkami provozovatele.

  4. Cena pobytu

  Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

  5. Platební podmínky

  Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i proforma fakturu nebo složenku k úhradě zálohy na ubytování a objednané stravovací a další služby, kterou je třeba uhradit na číslo účtu 1419903/0300 do termínu splatnosti (obvykle do 10 dnů)nebo provedením hotovostní platby nebo doplatku na místě. V případě neuhrazení zálohové faktury nebo složenky v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Variabilní symbol je uveden na faktuře nebo složence. Pro veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné pro oprávnění k využívání služeb připsání platby na účet provozovatele nebo úhrada hotovostí při nástupu pobytu nebo užívání poskytovaných služeb nebo prostor provozovatele.

  6. Povinnosti klienta

  6.1. poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit  objednávku pobytu a poskytnou provozovateli doklady tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

  6.2. ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt a to úhradou proforma faktury , zálohy a doplatku za objednané služby při nástupu ubytování.

  6.3. je-li zákazníkem právnická osoba, pověřit oprávněného zástupce, se kterým bude provozovatel komunikovat a který seznámí účastníky pobytu s podmínkami a informacemi, jež obdrží od provozovatele.


  6.4. klient je povinnen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených.

  1.Parkování vozidel klientů a vjezd do areálu provozovatele je možný pouze se souhlasem provozovatele a zaplacení parkovného na místě určeném provozovatelem.

  2. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

  3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

  4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 13:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10 hod. Pokud provoz penzionu dovoluje,je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

  5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

  6. Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není dovoleno.

  7. V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

  8. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např.varné konvice, vařiče, toustovače apod. Vyjímkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

  10. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

  11. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže,sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.

  12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.

  13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

  14. Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem majitele.

  15. Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do pensionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Tato služba je za poplatek.

  16. Snídaně se podává v restaurace od 08:00 do 10:00 hod po předchozí domluvě s personálem provozovatele restaurace.

  17. Pokud host odchází z penzionu v nočních hodinách, kdy není v provozu restaurace, je povinen zhasnout světla na schodišti a zamknout budovu. 


  18.  Parkoviště v areálu provozovatele se rozumí jako poskytnuté místo pro zaparkování automobilu hosta parkoviště není hlídané pokud host         
         vyžaduje zajištění automobilu je možné tyto služby objednat v uzamykatelných garážích provozovatele a zajištění se netýká cenných věci v
         automobilu viz bod 15. 

  7. Zrušení pobytu

  7.1. Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního - datum provedení storna u provozovatele a při odeslání v doporučeném dopise datum přijetí dopisu.

  7.2. Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny zaplacené zálohy na ubytování (pobyt) v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu) jak uvedeno níže.

  · do 7 dnů před příjezdem bez poplatku

   

  · méně jak 7 dnů 100 % platby

  7.3. Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

  7.4. Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 7 odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

  8. Vyloučení klienta z pobytu

  Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

  9. Změny dohodnutých služeb

  9.1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

  9.2. Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

  9.3. Při závažných změnách - změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10%, změna pobytového programu, změna ubytování na nižší kategorii - je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

  9.4. Vybavení, velikost a poloha pokojů, apartmá v hotelu nejsou vždy stejné a je vždy sjednáno individuálně mezi klientem a provozovatelem.

  10. Reklamační řízení

  10.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak,  aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem tak provozovatelem.

  10.2. Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové  nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

  10.3. Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

  11. Závěrečná ustanovení

  11.1. Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku.

  11.2. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění a to včetně doplňkových služeb mezi klientem a provozovatelem uvedených na stránkách, to je zejména pronájem prostor za účelem konání svatebních obřadů.

  11.3. Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny a staly se platnými dne 9.2.2014

  Aktualizace byla provedena 9.2.2015

  Zámek Jemčina, Jemčina 1, Třeboň, 379 01, Tel: 608 511 381 , e-mail: info@jemcinazamek.cz